Obchodné podmienky (SK)

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťah medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť BotyJakoNové, Tereza Řezníčková, IČO 03997588, DIČ CZ8754056157, so sídlom Teplická 274/32, 190 00 Praha 9, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Praha , sp. zn. S UMCP1 057223/2015 ako predávajúci (ďalej len "spoločnosť BotyJakoNové") a na strane druhej je kupujúci (ďalej len "Kupujúci").

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy zoznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí "Reklamačný poriadok" a dokument "Doprava a spôsoby platby", a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslanie objednávky.

 

II. Oznámenie pred uzavretím zmluvy

Spoločnosť BotyJakoNové oznamuje, že:

a. Ceny tovaru sú v e-shope www.BotyJakoNové.cz konečné, vr. 21% DPH.
b. Náklady na dodanie tovaru sa líši podľa zvolenej metódy a poskytovateľov dopravy a spôsobu úhrady.
c. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť (nie je nižšie uvedené inak), a to v lehote štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom toto odstúpenie musí zaslať e-mailom na adresu info@botyjakonove.cz.
Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bolo upravené podľa jeho želania alebo pre jeho osobu.
d. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru.

 

III. Zmluva

1. Uzatvorenie zmluvy

Zmluvu môže Kupujúci uzavrieť tak, že prijme návrh na uzavretie zmluvy v e-shope www.BotyJakoNové.cz tým, že požadovaný tovar vloží do Košíka. Než Kupujúci záväzne potvrdí objednávku, má Kupujúci právo meniť ako požadovaný tovar, dopravu tak aj spôsob úhrady, teda skontrolovať všetky údaje, ktoré do objednávky vložil. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim po zvolení dopravy a spôsobu úhrady a prijatím objednávky spoločnosťou BotyJakoNové, za prípadné chyby pri prenose dát spoločnosť BotyJakoNové nenesie zodpovednosť. Uzatvorenie zmluvy spoločnosť BotyJakoNové bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym emailom na uvedený e-mail Kupujúceho.

Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody zmluvných strán alebo na základe zákonných dôvodov, ak nie je vo Všeobecných obchodných podmienkach uvedené inak. Faktúru obsahujúce základné údaje zmluvy dostane Kupujúci pri prevzatí tovaru.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.

 

2. Dodanie predmetu kúpy

Kúpnou zmluvou sa spoločnosť BotyJakoNové zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí spoločnosti BotyJakoNové kúpnu cenu.

Spoločnosť BotyJakoNové si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až úplným zaplatením kúpnej ceny. Spoločnosť BotyJakoNové Kupujúcemu odovzdá vec a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veci v súlade so zmluvou.

Ak má spoločnosť BotyJakoNové vec odoslať, odovzdá vec dopravcovi určeného na prepravu a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, spoločnosť BotyJakoNové odovzdá vlastnícke právo Kupujúcemu až, len čo mu vec odovzdá dopravcu.

Spoločnosť BotyJakoNové odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, kvalite a prevedení. Dodá Ak spoločnosť BotyJakoNové väčšie množstvo vecí, než bolo dohodnuté, je kúpna zmluva uzatvorená aj na prebytočné množstvo, ibaže je Kupujúci bez zbytočného odkladu odmietol.

Ak nie je dojednané, ako má byť vec zabalená, zabalí spoločnosť BotyJakoNové vec podľa zvyklostí. Rovnakým spôsobom opatrí spoločnosť BotyJakoNové vec pre prepravu.

 

3. Zodpovednosť spoločnosti BotyJakoNové

Spoločnosť BotyJakoNové odpovedá Kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä spoločnosť BotyJakoNové odpovedá Kupujúcemu, že v čase, keď Kupujúci vec prevzal:

a. má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré spoločnosť BotyJakoNové alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával
s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané;
b. sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie spoločnosť BotyJakoNové uvádza alebo
ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa;
c. je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
d. vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, ak nie je uvedené inak, to sa však netýka:

a. u veci predávané za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá;
b. na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním;
c. u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim.

 

Právo z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak Kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak Kupujúci vadu sám spôsobil. Ak má vec vadu, z ktorej je spoločnosť BotyJakoNové zaviazaná, a ak ide o vec predávanou za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Záruku za akosť a postup pri prípadnej reklamácii bližšie upravuje "Reklamačný poriadok".

 

5. Podstatné porušenie zmluvy

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci právo:

a. na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci; ak to nie je možné, môže Kupujúci odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;

b. na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

c. odstúpiť od zmluvy.

 

Kupujúci oznámi spoločnosti BotyJakoNové, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže Kupujúci zmeniť bez súhlasu spoločnosti BotyJakoNové. Neodstráni Ak spoločnosť BotyJakoNové vady v primeranej lehote alebo ak oznámia Kupujúcemu, že vady neodstráni, môže Kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu spoločnosť BotyJakoNové nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že spoločnosť BotyJakoNové nenapraví v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy kupujúcemu pôsobilo značné ťažkosti .

 

7. Porušenie zmluvy všeobecne

Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má Kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť. Pri dodaní nové veci vráti Kupujúci spoločnosti BotyJakoNové na jej náklady vec pôvodne dodanú.

Neoznámil Ak Kupujúci vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť, právo z chybného plnenia mu priznané nie je. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju Kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

8. Záruka za akosť

Zárukou za akosť sa spoločnosť BotyJakoNové zaväzuje, že vec bude po určitú dobu spôsobilá na použitie pre obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale.

Záručná doba beží od odovzdania veci Kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, beží od doručenia veci do miesta určenia.

Kupujúci nemá právo zo záruky, spôsobila Ak vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšej udalosť

 

IV. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy v lehote štrnástich dní. Lehota plynie odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpiť možno zaslaním písomnej žiadosti e-mailom na adrese info@botyjakonove.cz.

Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, zašle alebo odovzdá spoločnosti BotyJakoNové bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovaru, ktorý od spoločnosti BotyJakoNové dostal, a to na svoje náklady. Tovar by mal kupujúci vrátiť úplné, v neporušenom originálnom balení, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akej tovar prevzal.

Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu spoločnosť BotyJakoNové bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, spoločnosť BotyJakoNové nie je povinná vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúci skôr, než jej kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar spoločnosti BotyJakoNové odoslal.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi spoločnosťou BotyJakoNové a Kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť is ním súvisiace poskytnuté darčeky vrátane všetkého, o čo sa obohatil. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. Ak nie je vydanie predmetu bezdôvodného obohatenia dobre možné, má spoločnosť BotyJakoNové právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny.

 

2. Odstúpenie v ostatných prípadoch

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nové veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí,

a. použil ak Kupujúci vec ešte pred objavením vady; b. nespôsobil Ak Kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo nekonaním; aleboc. predal Ak Kupujúci vec ešte pred objavením vady, spotreboval ak ju, alebo pozmenil ak vec pri obvyklom použití; stalo Ak sa tak len sčasti, vráti Kupujúci spoločnosti BotyJakoNové, čo ešte vrátiť môže, a dá spoločnosti BotyJakoNové náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech. Ak kupujúci neoznámil vadu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

 

V. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s Kupujúcim a marketingových akcií predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod. S výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena, čísla účtu a adresy dodania) či špeciálnych marketingových akcií. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté dobrovoľne Kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky a marketingových akcií predávajúceho, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy a využitie pre marketingové účely predávajúceho a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním zaslaným na e-mail info@botyjakonove.cz.

Podmienky spracovania osobných údajov a špecifikácie konkrétnych osobných údajov, s ktorých spracovávaním Kupujúci týmto vyslovuje súhlas, sú obsiahnuté v dokumente Bezpečnosť a ochrana osobných údajov.

V rámci reklamačného konania sú od zákazníkov vyžadované nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa a podpis. Všetky takto získané osobné údaje sú spracovávané výhradne za účelom nevyhnutným pre vybavenie reklamácie a v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov v platnom a účinnom znení.

Spoločnosť BotyJakoNové môže ďalej pri poskytnutí súhlasu spracovávať tzv. "Cookies" tak, aby uľahčila poskytovanie služieb informačnej spoločnosti, v súlade s ustanovením Smernica 95/46 / ES o účele "cookies" či podobných nástrojov a je zabezpečené, aby užívateľom boli známe informácie, ktoré sa ukladajú do koncového zariadenia, ktoré používajú. Používateľ má možnosť odmietnuť, aby "cookies" alebo podobné zariadenie uložené do jeho zariadenia, napr. Tým, že spustí vo svojom prehliadači funkcionalitu Súkromné ​​prehliadanie.

 

VI. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné. V e-shope www.botyjakonove.cz sú ceny vždy aktuálne a platné. Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch sú konečné, to sa však netýka prípadných poplatkov za dopravné, ktoré sú uvádzané až v rámci tzv. Košíka a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.

Akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. Pôvodná cena znamená cenu tovaru, za ktorú predmetný tovar spoločnosť BotyJakoNové ponúkala bez zohľadnenia akýchkoľvek možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akciách na jej prevádzkovanom e-shopu.

Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, keď nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi spoločnosťou BotyJakoNové a Kupujúcim, a to najmä v prípade, keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému spoločnosti BotyJakoNové. Spoločnosť BotyJakoNové v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Spoločnosť BotyJakoNové si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, ak došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitie platobnej karty a pod., Alebo z dôvodu zásahu správneho alebo súdneho orgánu, o takomto postupe bude Kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

 

VII. Objednávanie

Cena objednávky bude uvedená v objednávke a v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky tovaru. Objednávať je možné prostredníctvom internetového obchodu www.BotyJakoNove.cz (ďalej len "e-shop").

Dĺžka doručovanie objednaného tovaru a cena dopravy je závislá na spôsobe dopravy, ktorú si Kupujúci zvolí v treťom kroku objednávky v rámci svojho Košíka. Kupujúci bude o dátume doručenie objednaného tovaru informovaný prostredníctvom e-mailu.

 

VIII. platobné podmienky

Spoločnosť BotyJakoNové akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

a. platba vopred bankovým prevodom;
b. na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca);
c. platba platobnou kartou;
d. platba pomocou služby PayPal.

 

Tovar zostáva až do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve spoločnosti BotyJakoNové, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim. Fakturačné údaje Kupujúceho nemožno spätne po odoslaní objednávky meniť.

 

IX. Dodacie podmienky

1. Spôsoby dodania

Spoločnosť BotyJakoNové zaisťuje či sprostredkúva nasledujúce spôsoby dodania:

a. zaslanie zásielky spoločnosťou Slovenská pošta / slovenský pošta;
b. zaslanie zásielky spoločnosťou DPD;
c. zaslanie zásielky spoločnosťou GLS;
d. zaslanie zásielky v sieti spoločnosti Zásilkovna / Zásielkovňa.

 

Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúkané podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb. V prípade zásahu vyššej moci spoločnosť BotyJakoNové nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

2. Ostatné podmienky

V prípade vyzdvihnutie objednávky, ktorá bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže spoločnosť BotyJakoNové či jej zmluvný partner požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže spoločnosť BotyJakoNové či jej zmluvný partner odmietnuť tovar vydať.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. Neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@botyjakonove.cz. Zároveň je kupujúci povinný spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu ho zaslať spolu s oznámením o poškodené zásielke e-mailom spoločnosti BotyJakoNové. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však spoločnosti BotyJakoNové možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

X. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom spoločnosti BotyJakoNové a príslušnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži doklad o zakúpení (podrobnosti viď "Reklamačný poriadok").

XI. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 25. 11. 2019 a sú k dispozícii v e-shope www.BotyJakoNove.cz.

 

 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou "Všeobecných obchodných podmienok" predávajúceho spoločnosť BotyJakoNové, IČ 03997588, DIČ CZ8754056157, so sídlom Teplická 274/32, 190 00 Praha 9, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, sp. zn. S UMCP1 057223/2015 (ďalej len "predávajúci" či "spoločnosť BotyJakoNové"), a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať k reklamácii tovaru nadobudnutého od spoločnosti BotyJakoNové.

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Zároveň kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť spoločnosti BotyJakoNové potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom.

 

II. Záruka za akosť

Ako doklad o záruke vystavuje spoločnosť BotyJakoNové ku každému zakúpenému tovaru doklad o zakúpení (faktúra) so zákonom uvedenými údajmi, ktoré sú potrebné pre uplatnenie záruky (najmä. Názov tovaru, cena, množstvo).

1. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia

U spotrebného tovaru (napr. Drogistický výrobky pod.) Je kupujúci oprávnený uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, ak nie je však na tovar uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skracuje len do dátumu vyznačenom na obale tovaru.
Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záruka za akosť, zaniknú, ak neboli uplatnené v uvedenej dobe.
V prípade vybavenia reklamácie formou výmeny tovaru nebeží nová lehota, rozhodujúca je lehota vyznačená na obale vymeneného tovaru.

 

2. Kvalita pri prevzatí

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal:

• vec má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané;
• vec sa hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa;
• vec je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
• vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

III. záručné podmienky

1. Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci pri prevzatí od prepravcu riadne a starostlivo skontroluje stav zásielky (najmä počet balíkov, neporušenosť či poškodenie obalu) podľa prepravného listu. Kupujúci ďalej v deň prevzatia skontroluje kompletnosť tovaru, najmä že balenie obsahuje všetko, čo obsahovať má. Akékoľvek nezrovnalosti treba predávajúcemu nahlásiť spolu s fotodokumentáciou písomne ​​na e-mailu info@botyjakonove.cz.

Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však spoločnosti BotyJakoNové možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

2. Uplatnenie reklamácie

Reklamovaný tovar je potrebné odoslať na adresu predávajúceho:
BotyJakoNové.cz
Tereza Řezníčková
Teplická 274/32
190 00 Praha 9

 

Zásielka musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu dokladu o zakúpení, podrobný popis chyby, požadovaný spôsob vybavenia reklamácie (výmena, dobropis) a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (najmä. Spiatočná adresa a tel. Číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu i závady tovaru.

Spoločnosť BotyJakoNové vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie.

 

4. Výluky

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

a. mechanickým poškodením tovaru,
b. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,
c. neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
d. prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,
e. poškodením prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

 

IV. vybavenie reklamácie

Reklamáciu vrátane odstránenia vady spoločnosť BotyJakoNové vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so zákazníkom - takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí lehoty resp. predĺženej lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a zákazník má rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.

Spoločnosť BotyJakoNové vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní nápravy, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Po vybavení reklamácie spoločnosť BotyJakoNové upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu kupujúceho.

Kupujúci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov, spojených s uplatnením oprávnenej reklamácie. Tieto náklady sú chápané ako najmenšie nutné. Najmä sa jedná o poštovné na zaslanie reklamácie. K týmto nákladom nemusí patriť cesta vozidlom pre uplatnenie reklamácie a expresné prepravy a ďalšie podobné. O preplatenie nákladov je potrebné žiadať bez zbytočného odkladu najneskôr však do 1 mesiaca od konca lehoty na uplatnenie práv z chybného plnenia.

Kupujúci je povinný skontrolovať preberané tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, najmä že balenie obsahuje všetko, čo obsahovať má. K neskorším námietkam už nebude prihliadať.

Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia.

Pri výdaji tovaru či preplatenie dobropisu po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenie legalizácie príjmov pochádzajúce z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže spoločnosť BotyJakoNové odmietnuť tovar vydať či preplatiť dobropis.

 

V. Spotrebný materiál a minimálna životnosť

Ak je predmetom kúpy spotrebný materiál (napr. Rôzne drogistický tovar) alebo ak je tento materiál súčasťou zakúpeného tovaru, použije sa životnosť miesto záruky za akosť. Životnosť môže byť uvedená časovo alebo v počte použití.

Právo kupujúceho reklamovať tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadať k vyššie uvedeným skutočnostiam, pretože záruka sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku. Životnosť tovaru predstavuje náchylnosť k opotrebeniu spôsobené obvyklým užívaním. Ak tovar používate (nie vlastníte) dlhšie, než je obvyklá životnosť, je pravdepodobné, že vzniknuté vada je dôsledkom bežného opotrebovania, avšak nie je vylúčené, že sa skutočne jedná o záručnej vadu.

Životnosť je spoločnosť BotyJakoNové povinná vyznačiť u ponúkaného tovaru, inak nemá možnosť sa tejto životnosti odvolávať.

 

VI. Záverečné ustanovenia

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zákona nie sú týmto Reklamačným poriadkom dotknutá.

Tento Reklamačný poriadok je platný od 1. 5. 2019 a je k dispozícii v e-shope www.BotyJakoNove.cz.

x
x