Obchodní podmínky & Reklamační řád

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost BotyJakoNové, Tereza Řezníčková, IČ 03997588, DIČ CZ8754056157, se sídlem Teplická 274/32, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. S UMCP1 057223/2015 jako prodávající (dále jen „společnost BotyJakoNové“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. 

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří „Reklamační řád“ a dokument „Doprava a způsoby platby“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Společnost BotyJakoNové sděluje, že:

a. Ceny zboží jsou v e-shopu www.BotyJakoNové.cz konečné, vč. 21% DPH.
b. Náklady na dodání zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
c. Kupující má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat e-mailem na adresu info@botyjakonove.cz. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.
d. V případě odstoupení od smlouvy ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží.

 

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy v e-shopu www.BotyJakoNové.cz tím, že požadované zboží vloží do Košíku. Než Kupující závazně potvrdí objednávku, má Kupující právo měnit jak požadované zboží, dopravu tak i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky společností BotyJakoNové, za případné chyby při přenosu dat společnost BotyJakoNové nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy společnost BotyJakoNové neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na uvedený e-mail Kupujícího. 

Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li ve Všeobecných obchodních podmínkách uvedeno jinak. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží. 

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

 

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se společnost BotyJakoNové zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí společnosti BotyJakoNové kupní cenu.

Společnost BotyJakoNové si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Společnost BotyJakoNové Kupujícímu odevzdá věc a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Má-li společnost BotyJakoNové věc odeslat, odevzdá věc dopravci určeného k přepravě a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, společnost BotyJakoNové odevzdá vlastnické právo Kupujícímu až, jakmile mu věc předá dopravce.

Společnost BotyJakoNové odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Dodá-li společnost BotyJakoNové větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí společnost BotyJakoNové věc podle zvyklostí. Stejným způsobem opatří společnost BotyJakoNové věc pro přepravu.

 

3. Odpovědnost společnosti BotyJakoNové

Společnost BotyJakoNové odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména společnost BotyJakoNové odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal:

a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které společnost BotyJakoNové nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával
s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b. se věc hodí k účelu, který pro její použití společnost BotyJakoNové uvádí nebo
ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
c. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
d. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

a. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
b. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
c. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím.

 

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je společnost BotyJakoNové zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Záruku za jakost a postup při případné reklamaci blíže upravuje „Reklamační řád“.

 

5. Podstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:

a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci; není-li to možné, může Kupující odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
c. odstoupit od smlouvy.

 

Kupující sdělí společnosti BotyJakoNové, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu společnosti BotyJakoNové. Neodstraní-li společnost BotyJakoNové vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu společnost BotyJakoNové nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že společnost BotyJakoNové  nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

7. Porušení smlouvy obecně

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí Kupující společnosti BotyJakoNové na její náklady věc původně dodanou. 

Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, právo z vadného plnění mu přiznáno není. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

8. Záruka za jakost

Zárukou za jakost se společnost BotyJakoNové zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu.

Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od doručení věci do místa určení.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost 

 

IV. Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne převzetí zboží. Odstoupit lze zasláním písemné žádosti e-mailem na adrese info@botyjakonove.cz. 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá společnosti BotyJakoNové bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od společnosti BotyJakoNové obdržel, a to na své náklady. Zboží by měl kupující vrátit úplné, v neporušeném originálním balení, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jaké zboží převzal.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu společnost BotyJakoNové bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Odstoupí-li kupující od smlouvy, společnost BotyJakoNové není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupující dříve, než jí kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží společnosti BotyJakoNové odeslal. 

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi společností BotyJakoNové a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva kupujícího odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení kupujícího. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má společnost BotyJakoNové právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

 

2. Odstoupení v ostatních případech

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
b. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím; nebo
c. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující společnosti BotyJakoNové, co ještě vrátit může, a dá společnosti BotyJakoNové náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

  

V. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcí. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na e-mail info@botyjakonove.cz.

Podmínky zpracování osobních údajů a specifikace konkrétních osobních údajů, s jejichž zpracováváním Kupující tímto vyslovuje souhlas, jsou obsaženy v dokumentu Bezpečnost a ochrana osobních údajů.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa a podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

Společnost BotyJakoNové může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatel má možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jeho zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

  

VI. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V e-shopu www.botyjakonove.cz jsou ceny vždy aktuální a platné. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, to se však netýká případných poplatků za dopravné, které jsou uváděny až v rámci tzv. Košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího. 

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Původní cena znamená cenu zboží, za niž předmětné zboží společnost BotyJakoNové nabízela bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném e-shopu.

Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi společností BotyJakoNové a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému společnosti BotyJakoNové. Společnost BotyJakoNové v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti.

Společnost BotyJakoNové si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže kupní smlouva platně vzniknout.

 

VII. Objednávání

Cena objednávky bude uvedena v objednávce a v e-mailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Objednávat je možno prostřednictvím internetového obchodu www.BotyJakoNove.cz (dále jen „e-shop“).

Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v třetím kroku objednávky v rámci svého Košíku. Kupující bude o datu doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu.

 

VIII. Platební podmínky

Společnost BotyJakoNové akceptuje následující platební podmínky:

a. platba předem bankovním převodem;
b. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce);
c. platba platební kartou;
d. platba pomocí služby PayPal.

  

Zboží zůstává až do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví společnosti BotyJakoNové, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím. Fakturační údaje Kupujícího nelze zpětně po odeslání objednávky měnit.

 

IX. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

Společnost BotyJakoNové zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:

a. zaslání zásilky společností Česká pošta/Slovenská pošta;
b. zaslání zásilky společností DPD;
c. zaslání zásilky společností GLS;
d. zaslání zásilky společností InTime;
e. předání zásilky v síti společnosti Zásilkovna/Zásielkovňa.

 

Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb. V případě zásahu vyšší moci společnost BotyJakoNové nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

2. Ostatní podmínky

V případě vyzvednutí objednávky, jež byla uhrazena předem prostřednictvím internetu, může společnost BotyJakoNové či její smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může společnost BotyJakoNové či její smluvní partner odmítnout zboží vydat.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@botyjakonove.cz. Zároveň je kupující povinnen sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu ho zaslat spolu s oznámením o poškozené zásilce e-mailem společnosti BotyJakoNové. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však společnosti BotyJakoNové možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem společnosti BotyJakoNové a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz „Reklamační řád“). 

 

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 11. 2018 a jsou k dispozici v e-shopu www.BotyJakoNove.cz.

  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí „Všeobecných obchodních podmínek“ prodávajícího společnost BotyJakoNové, IČ 03997588, DIČ CZ8754056157, se sídlem Teplická 274/32, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.  S UMCP1 057223/2015 (dále jen „prodávající“ či „společnost BotyJakoNové“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od společnosti BotyJakoNové. 

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout společnosti BotyJakoNové potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

 

II. Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje společnost BotyJakoNové ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení (faktura) se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky (zejm. název zboží, cena, množství).

1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

U spotřebního zboží (např. drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se lhůta zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta vyznačená na obalu vyměněného zboží.

 

2. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

  věc má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
  věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
  věc je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
  věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

III. Záruční podmínky

1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu. Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit spolu s fotodokumentací písemně na e-mailu info@botyjakonove.cz.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však společnosti BotyJakoNové možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

2. Uplatnění reklamace

Reklamované zboží je třeba odeslat na adresu prodávajícího:

BotyJakoNové.cz
Tereza Řezníčková
Teplická 274/32
190 00 Praha 9

 

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii dokladu o zakoupení, podrobný popis závady, požadovaný způsob vyřízení reklamace (výměna, dobropis) a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo). Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Společnost BotyJakoNové vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to emailem bezprostředně po přijetí reklamace.

 

4. Výluky

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

a. mechanickým poškozením zboží,
b. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
c. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
d. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
e. poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.

 

IV. Vyřízení reklamace

Reklamaci včetně odstranění vady společnost BotyJakoNové vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se zákazníkem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a zákazník má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Společnost BotyJakoNové vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení nápravy, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

Po vyřízení reklamace společnost BotyJakoNové upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním oprávněné reklamace. Tyto náklady jsou chápány jako nejmenší nutné. Zejména se jedná o poštovné na zaslání reklamace. K těmto nákladům nemusí patřit cesta vozem pro uplatnění reklamace a expresní přepravy a další obdobné. O proplacení nákladů je nutné žádat bez zbytečného odkladu nejdéle však do 1 měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

Kupující je povinen zkontrolovat přebírané zboží a jeho soulad s výdejním protokolem reklamace. Kupující dále zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. K pozdějším námitkám již nebude přihlíženo.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.  

Při výdeji zboží či proplacení dobropisu po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může společnost BotyJakoNové odmítnout zboží vydat či proplatit dobropis.

  

V. Spotřební materiál a minimální životnost

Je-li předmětem koupě spotřební materiál (např. různé drogistické zboží) nebo je-li tento materiál součástí zakoupeného zboží, použije se životnost místo záruky za jakost. Životnost může být uvedena časově nebo v počtu použití.

Právo kupujícího reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující však musí přihlížet k výše uvedeným skutečnostem, neboť záruka se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci a nelze ji tak zaměňovat se životností výrobku. Životnost zboží představuje náchylnost k opotřebení způsobené obvyklým užíváním. Pokud zboží používáte (nikoliv vlastníte) déle, než je obvyklá životnost, je pravděpodobné, že vzniknuvší vada je důsledkem běžného opotřebení, avšak není vyloučeno, že se skutečně jedná o záruční vadu.
Životnost je společnost BotyJakoNové povinna vyznačit u nabízeného zboží, jinak nemá možnost se této životnosti dovolávat.
 
VI. Závěrečná ustanovení
Práva kupujícího vyplývající ze zákona nejsou tímto Reklamačním řádem dotčena.
Tento Reklamační řád je platný od 1. 5. 2018 a je k dispozici v e-shopu www.BotyJakoNove.cz.

 

x
x